Szanowni Państwo!
086c0661-610b-4b87-ba77-8b2ab5c1236fjpg

W imieniu organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Programowanie rozwoju: Elektromobilność”, mam przyjemnością zaprosić Państwa do udziału w tym naukowym przedsięwzięciu. Planowanemu wydarzenie jest pierwszym z cyklu konferencji pn. "PROGRAMOWANIE ROZWOJU". Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie rozwój elektromobilności, który jest obecnie jednym z najważniejszych, kluczowych celów polityki państwa.

Znajduje to wyraz w założeniach strategicznych dokumentów prowadzenia polityki rozwoju, w których polityka państwa ukierunkowana jest na modernizację systemów transportowych, poprzez wsparcie transportu opartego na tzw. paliwach alternatywnych. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy jest szczególnie ważne także z punktu widzenia prawodawcy unijnego, który 
w dyrektywie 2014/94/UE jednoznacznie potwierdził, że „elektromobilność ma istotne znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów Unii w dziedzinie klimatu i energii
Realizując cele dostrzegane w obu perspektywach – unijnej i krajowej – w dniu 11 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustalono w niej m.in. zasady rozbudowy i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych oraz warunki funkcjonowania stref czystego transportu.

Co szczególnie istotne, prawodawca dostrzegł, że realizacja polityki elektromobilności wymaga przede wszystkim zintegrowania działań wielu podmiotów. W konsekwencji w ustawie ustanowiono liczne rozwiązania, których stosowanie wymaga współdziałania organów administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw energetycznych. 
Rozwój elektromobilności wymaga również zaangażowania podmiotów prywatnych, w szczególności w ramach szeroko pojętej prywatyzacji zadań publicznych, w tym z wykorzystaniem instytucji prawa zamówień publicznych.

Problematyka rozwoju elektromobilności ma bez wątpienia charakter interdyscyplinarny, dlatego uznaliśmy, że analiza zagadnień z tego obszaru wymaga uwzględnienia wielu perspektyw – prawnej, ekonomicznej i technicznej. Stąd propagowana przez nas formuła spotkania opiera się przede wszystkim na dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji publicznej oraz biznesu. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.  

Serdecznie zapraszam!
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska