Prelegenci

KONTAKT: katarzyna.kokocinska@amu.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego. 

OPIS: Prodziekan, kierownik studiów stacjonarnych na kierunku prawo europejskie oraz studiów niestacjonarnych na kierunku prawo. Radca prawny, autorka licznych publikacji naukowych, opracowań i opinii eksperckich dot. prawnych aspektów prowadzenia polityki rozwoju i wydatkowania środków z funduszy strukturalnych UE.

SPECJALIZACJA: Organizacja aparatu administracji publicznej, jej zadań i kompetencji, a także sposobów i form działania w zakresie prowadzenia polityki rozwoju; zagadnienia problematyki oddziaływania władzy publicznej na stosunki gospodarcze.

KONTAKT: ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl

INSTYTUCJA: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Katedra Prawa Administracyjnego. 

OPIS: Prorektor ds. Nauki WSIiZ, of counsel w kancelarii Modzelewska&Paśnik, autorka licznych publikacji naukowych poświęconych ochronie konkurencji i regulacji sektorowej, w tym komentarzy oraz ekspertyz prawnych. Wykładowczyni studiów podyplomowych i MBA w macierzystej uczelni, Uniwersytecie Warszawskim i PAN. Członek kolegium redakcyjnego "Yearbook of antitrust and regulatory studies"

SPECJALIZACJA: Prawo ochrony konkurencji, regulacja sektorowa, regulacja ryzyka.


KONTAKT: michal.kania@us.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, 

OPIS: Pełnomocnik Rektora UŚ ds. PPP, Kierownik Studiów Podyplomowych UŚ: Administracja i Zarządzanie, autor licznych publikacji naukowych nt. PPP, zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi. Radca prawny, ekspert przy Ministerstwie Rozwoju w pracach nad modernizacją polskiego systemu zamówień publicznych.

SPECJALIZACJA: PPP, zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi.

KONTAKT: adam.szafranski@uw.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego. 

OPIS: Specjalista z zakresu prawa publicznego gospodarczego, oraz prawa energetycznego, w 2007 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzący interdyscyplinarne seminarium na Uniwersytecie Warszawskim oraz na UniwersytetemJagiellońskim, poświęcone tematyce energii i jej związków z żywnością i wodą.

SPECJALIZACJA: Konstytucyjne prawo gospodarcze, prawo energetyczne, przedmiotem regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

INSTYTUCJA: ENEA Operator S.A., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego WZiEU, Katedra Logistyki. 

OPIS: Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki ENEA Operator S.A., Kierownik Katedry Logistyki WZiEU, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautor strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Ekspert i pracownik rządowych i samorządowych organów administracji publicznej.

SPECJALIZACJA: innowacje w obszarze energetyki, stosunki międzynarodowe, gospodarka światowa, logistyka międzynarodowa.

KONTAKT: wojciech.tulibacki@mpk.poznan.pl

INSTYTUCJA: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.

OPIS: Przewodniczący Komisji Ekonomicznej IGKM, Prezes Zarządu MPK w Poznaniu. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej, autor wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Uhonorowany nominacją do nagrody Ernesty’2008, przyznawanej najaktywniejszym działaczom w dziedzinie transportu przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, laureat nagrody im. Ignacego Prądzyńskiego za wybitne zasługi w rozwoju systemu transportowego aglomeracji poznańskiej.

SPECJALIZACJA: komunikacja miejska, organizacja i zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej, innowacje w obszarze komunikacji miejskiej.

KONTAKT: jacek.zak@put.poznan.pl

INSTYTUCJA: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 

OPIS: Absolwent m.in. Harvard University oraz Massachussetts Institute of Technology. Stypendysta Fulbrighta. Twórca poznańskiej szkoły transportowo–logistycznej oraz Zakładu Logistyki na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, którym kierował w latach 2008 – 2015. Autor ok. 180 publikacji w zakresie wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie i logistyce. Kierownik ponad 100 projektów badawczych i doradczych, w tym wielu projektów Unii Europejskiej.

SPECJALIZACJA: wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce.

KONTAKT: j.greser@greser.pl

INSTYTUCJA: Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

OPIS: Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wdrażaniem innowacji i transferem technologii. Prowadził od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, kosmetycznej i ICT. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

SPECJALIZACJA: wdrażanie innowacji, regulacja nowych technologii, ochrona danych osobowych.

KONTAKT:  ivan.kondratenko@frost.com

INSTYTUCJA: Frost & Sullivan, Grenoble Ecole de Management, Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie strategiczne. 

OPIS: Consulting Analyst w dziale Mobility Practice w Frost & Sullivan. Zajmuje się badaniem rynków oraz doradztwem strategicznym dla podmiotów w branży motoryzacyjnej. Autor raportu o rozwoju rynku elektromobilności w Polsce pt. Poland Electromobility Market, 2016-2025. Uczestniczył w opracowaniu analizy wpływu rozwoju elektromobilności na gospodarkę kraju wraz z analizą przemysłową ustanowienia celu na poziomie 1 mln pojazdów elektrycznych do 2025 r. wykonanej na rzecz Ministerstwa Energii.

SPECJALIZACJA: pojazdy elektryczne, pojazdy autonomiczne, nowe rozwiązania w zakresie mobilności, rynki motoryzacyjne w regionie CEE, leasing, aftermarket.

KONTAKT: maciej.kopczyk@claio.poznan.pl

INSTYTUCJA: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

OPIS: Dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych - Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych, rozwojowych i aplikacyjnych z dziedziny technologii generowania, magazynowania i oddawania energii, transportu z napędem elektrycznym, systemów zasilania elektrycznego o zastosowaniu specjalnym (wojskowym). Zwolennik współpracy między nauką a przemysłem, aktywnie uczestniczy w spotkaniach mających na celu rozwój elektromobilności w Polsce.

SPECJALIZACJA: chemiczne źródła prądu, zaawansowane technologie magazynowania energii, BEV (Battery Electric Vehicle), recykling, baterie o zastosowaniu specjalnym.

KONTAKT:  miroslaw.kruszynski@put.poznan.pl

INSTYTUCJA: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,  Katedra Zarządzania Produkcją
i Logistyki

OPIS: Specjalista w zakresie zarządzania transportem miejskim. Samorządowiec - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego (1990-2002), Zastępca Prezydenta Poznania (2002-2014). Posiada bogate doświadczenie w zakresie kierowania dużymi projektami infrastrukturalnymi m.in. w obszarze transportu, zarówno o znaczeniu lokalnym jak i ogólnokrajowym (PKP PLK). Autor licznych publikacji naukowych dotyczących transportu i funkcjonowania samorządu.

SPECJALIZACJA: wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie miejskim, samorząd.

KONTAKT:  krzysztof.wybranski@prebiel.pl

INSTYTUCJA: PRE Biel - Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych.

OPIS: Dyrektor Techniczno-Handlowy firmy PRE Edward Biel odpowiedzialny za rozwój produktowy oraz innowacje. Wieloletni miłośnik motoryzacji oraz absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika, obie pasje połączył w dziedzinie Elektromobilności. Odpowiedzialny za realizację strategii przygotowania stacji ładowania EVB do obowiązujących polskich przepisów prawnych oraz propagowanie ekologii w energetyce.

SPECJALIZACJA: projekty w energetyce i przemyśle, elektromobilność.

KONTAKT: agnieszka.chwialkowska@wkb.pl

INSTYTUCJA: WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

OPIS: Radca prawny, counsel. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, doceniane w prestiżowych rankingach prawników (np. Chambers Europe). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej, doradzając zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Wspiera klientów również w sprawach związanych z ubieganiem się o przyznanie środków unijnych oraz ich rozliczaniem. Doradzała m.in. przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.  Autorka uwzględnionych uwag w pracach nad ustawą o elektromobilności.

SPECJALIZACJA: zamówienia publiczne, realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, PPP.

KONTAKT: marek.grzybowski@mpk.poznan.pl

INSTYTUCJA: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.

OPIS: Wiceprezes Zarządu MPK w  Poznaniu ds. Technicznych, Specjalista z zakresu transportu drogowego. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób. Specjalizuje się w zarządzaniu i nadzorze w zakresie zakupu i eksploatacji taboru autobusowego i tramwajowego oraz infrastruktury technicznej z branży torowo–sieciowej.

SPECJALIZACJA: komunikacja miejska, tabor autobusowy i tramwajowy, infrastruktura techniczna dla komunikacji miejskiej.

KONTAKT: jaroslaw.kola@amu.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego.

OPIS: Jego działalność naukowa oraz zawodowa związana jest z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Badania naukowe realizował m.in. w Paryżu, Oksfordzie, Nottingham i Heidelbergu. Prowadził konwersatoria obejmujące m.in. problematykę publicznego prawa ochrony konkurencji oraz funduszy UE na WPiA UAM oraz Europa-Universität Viadrina. Jako praktyk uczestniczył w realizacji przetargów m.in. w sektorze energetyki i publicznego transportu zbiorowego. Autor uwzględnionych uwag w pracach nad ustawą o elektromobilności.

SPECJALIZACJA: zamówienia publiczne, realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

KONTAKT: contact@ekoenergetyka.com.pl

INSTYTUCJA: Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.

OPIS: Współzałożyciel i Prezes Zarządu Ekoenergetyki-Polska, wiodącego producenta infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. Ekspert elektromobilności z dziewięcioletnim doświadczeniem w branży. W swojej codziennej pracy tworzy i promuje rozwiązania w dziedzinie zero-emisyjnego transportu, wspomagając miasta w ich wysiłkach na rzecz oczyszczania powietrza. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Elektrotechnika.

SPECJALIZACJA: Elektromobilność, infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych, nowoczesne technologie transportowe.

KONTAKT: bozenapopowska@op.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (PPG).

OPIS: Kierownik Katedry PPG i wykładowca na WPiA UAM na kierunkach: Prawo, Administracja i Zarządzanie w biznesie, a także na polsko-niemieckich studiach prawniczych na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz opracowań eksperckich dla Sejmu i Ministra Gospodarki.

SPECJALIZACJA: Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe i prawo regulacji sektorowej, gospodarka komunalna, formy prawne i procedurt wykonywania zadań przez aparat administracji publicznej w gospodarce.

KONTAKT:  szymon@prebiel.pl

INSTYTUCJA: PRE Biel - Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych.

OPIS: Dyrektor Naczelny firmy PRE Edward Biel od 15 lat związany z rynkiem energetycznym. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Energetyka oraz Elektrotechnika. Członek Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. Współtwórca i producent pierwszych polskich ładowarek dla samochodów elektrycznych. Propagator rodzinnych, polskich, innowacyjnych firm działających na rzecz rozwoju elektromobilności..

SPECJALIZACJA: rozwój innowacyjnych produktów dla energetyki, elektromobilność.

KONTAKT: piotr.lisson@amu.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego.

OPIS: Pracownik naukowy, autor oraz redaktor licznych publikacji m.in. z zakresu prawa energetycznego, w tym komentarzy (m.in. do ustawy o OZE), opinii i ekspertyz prawnych; uczestnik międzynarodowego projektu naukowego Ius Publicum Europaeum (opracowanie europejskiego systemu prawa publicznego), realizowanego przez Max-Planck-Institut w Heidelbergu (Niemcy). Prowadzi m.in. wykłady z prawa energetycznego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

SPECJALIZACJA: publiczne prawo gospodarcze, w tym prawo energetyczne, prawo odnawialnych źródeł energii, prawo ochrony konkurencji.

KONTAKT: andrzej.spoz@wpip.pl

INSTYTUCJA: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej.

OPIS: Specjalista ds. Badań i Rozwoju WPIP. Jego działalność zawodowa ukierunkowana jest na  kreowanie nowych usług oraz działań służących poprawie jakościowej produktów, w tym w obszarze technologii niskoenergetycznych.

SPECJALIZACJA: budownictwo niskoemisyjne, smart building.

KONTAKT: maciej.szambelanczyk@wkb.pl

INSTYTUCJA: WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

OPIS: Radca prawny, partner.  Specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Bierze udział w działaniach legislacyjnych, reprezentował towarzystwa branżowe w pracach nad wdrożeniem pakietu dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Wspiera też klientów w zakresie różnych aspektów związanych z elektromobilnością. 

SPECJALIZACJAEnergetyka, projekty infrastrukturalne.

KONTAKT: m.szyrski@uksw.edu.pl

INSTYTUCJA: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

OPIS: Doktor nauk prawnych. W latach 2014-2016 kierownik ogólnopolskiego projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną przebywał między innymi w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie. Autor wielu opracowań dotyczących prawa energetycznego, polityki klimatycznej i ochrony środowiska, m.in. monografii pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)”. 

SPECJALIZACJAprawo energetyczne, gospodarka komunalna.


PANELIŚCI:

W tym miejscu publikowane będą sukcesywnie informacje o prelegentach i dyskutantach, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych konferencji:

250a6225-6a25-4a01-b3fe-b50805082e3cjpg
Kolejne informacje już wkrótce - zachęcamy do obserwowania.